سلامت اداری
1
تأثیر شفافیت اقتصادی در پیشگیری از و مبارزه با فساد اقتصادی
مبارزه با فساد اقتصادی از جمله مسائل مهمی است که سیاستگذاران کشورهای مختلف، به ویژه کشورهای در حال توسعه را به خود مشغول داشته است.


نقش فرهنگ در پیشگیری از فساد اداری
فساد ادرای (در ابعاد اداری و ابعاد دیگر جامعه) مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد اعضای آن را یکی پس از دیگری عفونی می کند و از کار می اندازد و چه بسا گسترش این عفونت، کل پیکره را فاسد کند.


بازشناسی عارضه فساد مالی (گونه ها و پیامدها)
فساد مالی یک پدیده پیچیده چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در شرایط مختلف نقش و نمودهای متفاوتی پیدا می کند.


عوامل موثر بر رشد سلامت اداری و رشد ارزش های اخلاقی
اصلاح نظام اداری یکی از اقدامات اساسی برای تحول و توسعه کشورها به حساب می آید و بدون این مهم سایر برنامه ها و تلاش ها نیز به سرانجام نخواهد رسید


راهکار های مبارزه با فساد ادرای بر اساس ارزش های اسلامی
فساد اداری پدیده ای نوین و به اندازه تاریخ اجتماعات بشری و تاریخ سازمانها و نهادها دارد و پیامبران و اولیای حق در این میان نقش برجسته ای داشته اند.


برنامه سلامت اداری - بخش اول
هدف کلی این برنامه پیشگیری و مقابله با چالش های موجود در سیستم های درمانی، بهداشتی و اداری دانشگاه در سراسر استان می باشد. چرا که پیشگیری از بوجود آمدن عواملی که باعث اختلال در نظام سلامت اداری شود بهتر از درمان آن می باشد.


برنامه سلامت اداری- بخش دوم
دستگاه اداری سالم دارای ویژگی ها و خصوصیاتی است و همچنین راهکارهایی جهت افزایش سطح سلامت اداری سازمان وجود دارد


قانون رسیدگی به تخلفات اداری
یکی از اقدامات مهم این اداره در راستای برنامه سلامت اداری، آشنایی پرسنل در سراسر استان، با قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری است.


بازشناسی مفهوم فساد اداری؛ علل و پیامدهای آن
امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است که صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جوامع وارد نموده است


1
< >