معرفي اداره

1401/9/15 0:0

 

 

مديريت بازرسی ،ارزيابی عملکرد و پاسخگوئی به شکايات، بعنوان يكي از مديريت هاي ستادي دانشگاه و زير نظر مستقيم رئيس دانشگاه در محورهاي ارزيابي عملكرد، بازرسي از واحدهای تابعه دانشگاه و نیز پیگیری شكايات مرتبط با ارائه خدمات مختلف در واحدهای مذکور ایفای نقش می کند .

این مدیریت در راستای وظیفه نظارتی خود، عملکرد کلیه واحدهای تابعه دانشگاه را بطور محسوس ونامحسوس مورد ارزیابی قرار داده و گزارشات خود را پس از بررسی کارشناسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود، بصورت مستقیم به رؤیت ریاست محترم دانشگاه و یا معاونین ذیربط می رساند. تا با دریافت نظرات ارشادی ایشان تا حد امکان نسبت به رفع مشکلات اقدامات لازم صورت گیرد.

بر اساس قوانین موجود ارتباط مستقیمی با دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین اداره کل بازرسی استان بوشهر داشته و حسب مورد گزارشاتی را به منظور پیگیری اصلاح قوانین یا ائین نامه های ناقص یا مغایر با هم برای مراجع ذیربط ارسال می کند.

شرح وظایف :

شرح وظایف برابر بخشنامه 35665/1801 مورخ 82/02/03 نهاد ریاست جمهوری:
الف -بازرسی
ب -ارزیابی عملکرد (به غیر از ارزشیابی کارکنان)
ج -پاسخگویی به شکایات

وظایف بازرسی:
1- ت
هیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر دوره ای ( سالیانه - ماهیانه) و یا موردی از تمامی واحدهای تحت پوشش دانشگاه و سنجش میزان مطابقت آمار عملکرد با وضعیت موجود از نظر اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها ، ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی مدیریتی و ستادی موجود در دانشگاه
2- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع
3- تهیه گزارش مستمر و موردی جهت ارائه به ریاست دانشگاه و مقام وزارت
4- برقراری ارتباط با اداره کل بازرسی استان و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مصوب 1360 و اصلاحات بعدی مورخ 1375 و 1387 و آخرین اصلاحات مورخ 30/07/1393 )
5- برقراری ارتباط و همکاری با کمیسیون اصول 88 و90 مجلس شورای اسلامی
6- برقراری ارتباط و همکاری با واحدهای نظر سنجی شبکه ها و مراکز بهداشتی ، درمانی ، آموزشی
7- برقراری ارتباط و همکاری با رسانه های جمعی و مطبوعات
8- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده و ارائه گزارش به ریاست شبکه یا مرکز آموزشی ، درمانی ، بهداشتی و بررسی راهکارهای اصلاح با هماهنگی واحد، و ارائه گزارشات در هر مرحله به ریاست دانشگاه.
9- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش لازم به مدیران ذیربط و بررسی راهکارهای اصلاح مناسب و گزارش به ریاست دانشگاه
10-آموزش و توانمند سازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه
11-اعمال نظر در مورد میزان رضایت مندی ارباب رجوع از عملکرد کارکنان ومدیران با همکاری مدیریت منابع انسانی و امور اداری ، برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها ، در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط و یا از طریق ارجاع به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه و هیئت انتظامی اعضاء هیئت علمی و یا اداره حقوقی

وظایف ارزیابی عملکرد :
1
- همکاری در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای تحت پوشش حوزه ریاست، معاونتهای هفت گانه دانشگاه ، دانشکده ها ، بیمارستانهای تابعه ، شبکه های بهداشتی درمانی و موسسات و سازمانهای وابسته به دانشگاه
2- نظارت بر اجرای دستورالعمل ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوطه و تهیه مستندات لازم
3- احصاء فرمهای تکمیل شده و مستندات آنها و ارایه به شورای تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی
4- همکاری و هماهنگی با شورای (یاکمیسیون) تحول اداری دستگاه به منظور تعیین و تأیید امتیازات
5- بررسی برگه های تکمیل شده و تأیید فرمهای تکمیل شده ، براساس عملکرد واقعی ، توسط شورای تحول اداری ( یا کمیسیون تحول اداری )
6- پیگیری اجرای ارزیابی عملکرد دانشگاه و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی واحدهای تحت پوشش ، شامل واحدهای ستادی و محیطی در دانشگاه علوم پزشکی و ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مقاطع زمانی تعیین شده
7- نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد واحدهای تحت پوشش دانشگاه و تحلیل ارزیابی های انجام شده با همکاری و هماهنگی واحدهای تخصصی ارزیابی معاونتها و واحدهای مربوطه و ارائه پیشنهادهای لازم به ریاست محترم دانشگاه
8- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دانشگاه علوم پزشکی اعم از واحدهای ستادی ، غیرستادی ، استانی یا شهرستانی ، بهداشتی ، درمانی ، نظارتی و غیرنظارتی ..... و ارائه پیشنهادات به ریاست دانشگاه
9- انجام سایر اموری که در چهار چوب برنامه های ارزیابی عملکرد دانشگاه ؛ از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارجاع می گردد.
10- دریافت برگه های ارزیابی تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دانشگاه و تطبیق آنها با قوانین موجود و ارسال جهت تصویب در مراجع ذیصلاح (از جمله ریاست دانشگاه .........)

وظایف پاسخگویی به شکایات:
1
- دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان دانشگاه
2- - بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
3-بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل استانداری ، نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور.
4- پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان.
5- جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به ریاست دانشگاه
6- پیگیری جهت اخذ پاسخ مکاتبات اداری از روسا ی بیمارستانها ، شبکه ها ، مراکز آموزشی درمانی شیراز و موسسات آموزشی و پژوهشی
7- پیگیری و کارشناسی مستمر پاسخها و ارائه پاسخ مناسب به شاکیان


نظامنامه اداره بازرسی

کلمات کلیدی:
اداره     بازرسی     نظامنامه    

تاریخ بروز رسانی:   16 آذر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >