ارزیابی عملکرد
1
مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی
موضوع ارزیابی عملکرد یکی از مباحث گسترده ای است که دامنه وسیعی از رشته ها و صاحب نظران بر آن اثر گذار بوده اند که این مقاله برخی از چارچوب ها و نقاط قوت و ضعف هر یک از مدل های ارزیابی عملکرد را بررسی می نماید.


رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمان ها
در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر نموده است؛ به گونه ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف را، اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و راهبردها، به عنوان یکی از علائم بیماری های سازمان قلمداد می گردد.


1
< >