بازرسی


 

وظایف بازرسی
1- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر دوره ای ( سالیانه - ماهیانه) و یا موردی از تمامی واحدهای تحت پوشش دانشگاه و سنجش میزان مطابقت آمار عملکرد با وضعیت موجود از نظر اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها ، ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی مدیریتی و ستادی موجود در دانشگاه
2- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع
3- تهیه گزارش مستمر و موردی جهت ارائه به ریاست دانشگاه و مقام وزارت
4- برقراری ارتباط با اداره کل بازرسی استان و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مصوب 1360 و اصلاحات بعدی مورخ 1375 و 1387 و آخرین اصلاحات مورخ 30/07/1393 )
5- برقراری ارتباط و همکاری با کمیسیون اصول 88 و90 مجلس شورای اسلامی
6- برقراری ارتباط و همکاری با واحدهای نظر سنجی شبکه ها و مراکز بهداشتی ، درمانی ، آموزشی
7- برقراری ارتباط و همکاری با رسانه های جمعی و مطبوعات
8- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده و ارائه گزارش به ریاست شبکه یا مرکز آموزشی ، درمانی ، بهداشتی و بررسی راهکارهای اصلاح با هماهنگی واحد، و ارائه گزارشات در هر مرحله به ریاست دانشگاه.
9- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش لازم به مدیران ذیربط و بررسی راهکارهای اصلاح مناسب و گزارش به ریاست دانشگاه
10-آموزش و توانمند سازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه
11-اعمال نظر در مورد میزان رضایت مندی ارباب رجوع از عملکرد کارکنان ومدیران با همکاری مدیریت منابع انسانی و امور اداری ، برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها ، در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط و یا از طریق ارجاع به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه و هیئت انتظامی اعضاء هیئت علمی و یا اداره حقوقی

 

 


چارت سازمانی بازرسی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >