ارزیابی عملکرد


ارزيابی عملکرد
ارزيابی : فرآيند سنجش ، ارزش گذاری و قضاوت.
عملکرد : چگونگی انجام وظايف ، فعاليتها و نتايج حاصل.

هدف از ارزيابی عملکرد :
سنجش ، ارزش گذاری و قضاوت در خصوص عملکرد واحدها براساس قوانين و مقررات مربوط با رويکرد معيارهای اثربخشی ، کارائی ، اقتصادی و اخلاقی به منظور ارتقاء کيفيت خدمات دولتی.

اهداف کلی ارزيابی عملکرد دانشگاه
1- ايجاد فضای رقابتی مثبت در جهت تعالی سازمانی
2- ايجاد فضای مناسب برای تبادل تجربيات موفق
3- بهبود کيفيت ، کارائی ، اثربخشی خدمات ارائه شده

اهداف اختصاصی ارزيابی عملکرد دانشگاه

1- شناسائی و تعيين ظرفيتها و تواناييهای بالقوه و بالفعل.
2- شناسائی و تعيين فاصله بين اهداف و واقعيتها.
3- آگاهی از عملکرد ، دستاوردها ، نوآوريها ، موفقيتها ، محدوديتها ، ضعفها و مشکلات.
4- آگاهی از اطلاعات و برنامه های اختصاصی که امکان دسترسی به آنها در محل ستاد مرکزی وزارت متبوع مقدور نمی باشد.
5- تعيين ميزان انحراف از مسير سياستها ، طرحها و برنامه ها.
6- آگاهی از اثرات سياستهای ابلاغی ستاد مرکزی و ارزيابی نتايج حاصله در جهت تعديل برنامه ها و سياستهای آتی.
7- برقراری ارتباط مناسب و منطقی با مسئولين ، مديران و کارشناسان دانشگاهی.
8- ايجاد انگيزش در مديران و کارکنان محيطی.

وظایف ارزیابی عملکرد :
1- همکاری در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای تحت پوشش حوزه ریاست، معاونتهای هفت گانه دانشگاه ، دانشکده ها ، بیمارستانهای تابعه ، شبکه های بهداشتی درمانی و موسسات و سازمانهای وابسته به دانشگاه
2- نظارت بر اجرای دستورالعمل ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوطه و تهیه مستندات لازم
3- احصاء فرمهای تکمیل شده و مستندات آنها و ارایه به شورای تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی
4- همکاری و هماهنگی با شورای (یاکمیسیون) تحول اداری دستگاه به منظور تعیین و تأیید امتیازات
5- بررسی برگه های تکمیل شده و تأیید فرمهای تکمیل شده ، براساس عملکرد واقعی ، توسط شورای تحول اداری ( یا کمیسیون تحول اداری )
6- پیگیری اجرای ارزیابی عملکرد دانشگاه و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی واحدهای تحت پوشش ، شامل واحدهای ستادی و محیطی در دانشگاه علوم پزشکی و ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مقاطع زمانی تعیین شده
7- نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد واحدهای تحت پوشش دانشگاه و تحلیل ارزیابی های انجام شده با همکاری و هماهنگی واحدهای تخصصی ارزیابی معاونتها و واحدهای مربوطه و ارائه پیشنهادهای لازم به ریاست محترم دانشگاه
8- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دانشگاه علوم پزشکی اعم از واحدهای ستادی ، غیرستادی ، استانی یا شهرستانی ، بهداشتی ، درمانی ، نظارتی و غیرنظارتی ..... و ارائه پیشنهادات به ریاست دانشگاه
9- انجام سایر اموری که در چهار چوب برنامه های ارزیابی عملکرد دانشگاه ؛ از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارجاع می گردد.
10- دریافت برگه های ارزیابی تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دانشگاه و تطبیق آنها با قوانین موجود و ارسال جهت تصویب در مراجع ذیصلاح (از جمله ریاست دانشگاه .........)

 

مقالات ارزیابی عملکرد

 


چارت سازمانی ارزیابی عملکرد
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >