واحد پاسخگویی به شکایات

1395/10/21 0:0

 

 پاسخگوئی به شکايات
پاسخگوئی : عبارت است از پذيرش مسئوليت نتايج و پيامدهای حاصل از عملکرد دستگاه و ارائه پاسخ شفاف در قبال وظايف انجام شده و نشده به ذينفعان.
شکايات : درخواست احقاق حق شهروندان از نقض يا نقص قوانين و مقررات ، عدم اجرای ضوابط در دستگاه اجرائی و ميزان کميت و کيفيت ارائه خدمات در مقايسه با استانداردهای خدمات عمومی.
استاندارد : حد مطلوب تعيين شده برای سنجش شاخصهای پاسخگوئی به شکايات.

اهداف پاسخگوئی به شکايات :
- ارتقاء سطح پاسخگوئی واحدهای تابعه به کارکنان و ارباب رجوع.
- افزايش ميزان رضايتمندی شهروندان از طريق پاسخگوئی سريع ، به موقع و جامع.
- توسعه و بهبود استانداردهای ارائه خدمات.
- سياست گذاری برای کاهش عوامل بروز نارضايتی از طريق مستند سازی ، طبقه بندی و اولويت بندی شکايات واصله.
- تجزيه و تحليل و بازنگری کارآمدی قوانين و مقررات و ضوابط اجرائی مورد عمل در واحدهای تحت پوشش.
- آسيب شناسی سازمانی و رفع نقاط ضعف از طريق تجزيه و تحليل شکايات.
- کاهش ميزان شکايات.
- پاسخگو نمودن واحدهای تابعه دانشگاه در مقابل شکايات شهروندان و کارکنان.

وظایف پاسخگویی به شکایات:
1- دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان دانشگاه
2- - بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
3-بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل استانداری ، نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور.
4- پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان.
5- جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به ریاست دانشگاه
6- پیگیری جهت اخذ پاسخ مکاتبات اداری از روسا ی بیمارستانها ، شبکه ها ، مراکز آموزشی درمانی و موسسات آموزشی و پژوهشی
7- پیگیری و کارشناسی مستمر پاسخها و ارائه پاسخ مناسب به شاکیان

کلمات کلیدی:
شکایت     پاسخگویی     رسیدگی    

تاریخ بروز رسانی:   20 ارديبهشت 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >