بازرسی
1
آسیب شناسی ساختارهای نظارتی در ایران و ارائه چهارچوبی برای نظارت کارآمد
هدف از ایجاد ساختارهای نظارتی کنترل انحراف های احتمالی در دروندادها، فرآیندها، و برون دادهای نظام های اجرایی در بخش های مختلف است.


بازرسی هدفدار و نظارت کارآمد
بازرسی هدفدار و نظارت کارآمد مکانیزمی است برای...


استانداردسازی فرآیند بازرسی و تهیه گزارش ها
بازرسی بعنوان مرحله اول نظارت که وظیفه فراهم سازی اطلاعات معتبر و روا و قابل اطمینان را به عهده دارد، نیازمند بکارگیری روشهای علمی تحقیق و بازرسی است.


1
< >